پروژه عقیق

محل پروژهاصفهان
کارفرماشرکت نگین عقیق
تاریخ شروع20 خرداد 1396
تاریخ اتمام19 مرداد 1398
تکنولوژی مورد استفادهHSE